რო­გორ ავი­ცი­ლოთ თა­ვი­დან ხან­ძა­რი?

23 01 2019
  • გა­ი­ტა­ნეთ ად­ვი­ლად აა­ლე­ბა­დი საგ­ნე­ბი – ძვე­ლი ჟურ­ნა­ლე­ბი, სა­ღე­ბა­ვის კონ­ტე­ი­ნე­რე­ბი, გამ­ხსნე­ლე­ბი, ძვე­ლი ავე­ჯი და სხვა ნივ­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც ინა­ხე­ბა სარ­დაფ­ში, ავ­ტო­ფა­რეხ­ში, სხვენ­ში და ა.შ.
  • რე­გუ­ლა­რუ­ლად მო­ა­წეს­რი­გეთ და არ ჩა­ხერ­გოთ სა­ხან­ძრო კი­ბე­ე­ბი და გა­სას­ვლე­ლე­ბი, რად­გან უმე­ტეს შემ­თხვე­ვებ­ში ისი­ნი წარ­მო­ად­გე­ნენ თქვე­ნი და თქვე­ნი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გა­დარ­ჩე­ნის ერ­თა­დერთ გზას.
  • შე­ა­მოწ­მეთ თქვე­ნი ხან­ძარ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბის: ცე­ცხლმაქ­რე­ბის, სა­ხან­ძრო სა­ხე­ლო­ე­ბის (შლან­გე­ბი), ჰიდ­რან­ტე­ბის გა­მარ­თუ­ლო­ბა და გქონ­დეთ ისი­ნი სა­მუ­შაო მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში
  • ის­წავ­ლეთ თქვენ და ას­წავ­ლეთ თქვე­ნი ოჯა­ხის წევ­რებს ცე­ცხლმაქ­რის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა, რად­გა­ნაც ხან­ძრის შემ­თხვე­ვა­ში არ გექ­ნე­ბათ ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბის კი­თხვის დრო
  • ას­წავ­ლეთ ბავ­შვებს ხან­ძრის შემ­თხვე­ვა­ში დარ­ე­კონ 112-ზე
  • შე­ნო­ბა­ში ხან­ძრის შე­ნიშ­ვნი­სას ან კვამ­ლის არ­სე­ბო­ბი­სას და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ და­რე­კეთ სა­ხან­ძრო-სა­მაშ­ვე­ლო სამ­სა­ხურ­ში და არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ იფიქ­როთ, რომ ეს უკვე სხვამ გა­ა­კე­თა
  • არას­დროს გა­და­აგ­დოთ ჩა­უმ­ქრა­ლი სი­გა­რე­ტი ფან­ჯრი­დან ან აივ­ნი­დან, რად­გა­ნაც არ­სე­ბობს თქვენს ქვე­მოდ მდე­ბა­რე ბი­ნის ოთახ­ში ან აი­ვან­ზე მისი მოხ­ვედ­რის და ხან­ძრის გა­მოწ­ვე­ვის დიდი ალ­ბა­თო­ბა